Kategorier
Asbest

Asbestsanering i Västerås med säker metod

Sanering av fastigheter som innehåller asbestfibrer måste ske med största möjliga försiktighet. Anlita ett företag som behärskar asbestsanering i Västerås.

Asbest förekommer i stor omfattning i bland annat äldre byggnader. Materialet har i sig själv många goda egenskaper och återfinns som isolering och i fasadbeklädnad. Asbest har dock hälsovådliga egenskaper och är sedan slutet av 1970-talet förbjudet att använda i vårt land. Så länge asbestprodukter är orörda utgör de ingen fara. Problemen uppstår när exempelvis asbestplattor knäcks vid rivning.

Om produkter som innehåller asbest rivs ut från en byggnad, finns risk att dess fibrer sprids i omgivningen. Den som andas in asbestfibrer riskerar att drabbas av bland annat lungcancer. Därför måste asbestsanering ske med största försiktighet. Platsen där sanering ska ske måste avgränsas. Den som utför arbetet måste ha särskilda skyddskläder. Och utrivna rester av asbest måste transporteras till en återvinningsanläggning för deponering.

Asbestsanering i Västerås vid ombyggnad

Anders är anställd som byggchef i ett fastighetsbolag som förvärvat en större industrifastighet. Byggnaden är kulturskyddad men ska byggas om till kontor för uthyrning till flera olika mindre företag. Anders misstänker att byggmaterial som innehåller asbest finns på olika ställen i fastigheten. Ledningar för vatten och avlopp har med all sannolikhet isolerats med asbestprodukter. Dessutom finns det fasadmaterial i form av så kallade eternitplattor som tillverkats i Sverige under lång tid.

I ett första steg kontaktar Anders ett företag som specialiserat sig på asbestsanering i Västerås. Företagets ingenjörer undersöker byggnaden och kan konstatera att kontoriseringen måste inledas med ett omfattande saneringsarbete. I rörisoleringen finns asbest och detsamma gäller för golvmattorna i vissa fabrikslokaler. Ventilationssystemet är också fullt av asbest i aggregat och trummor. Anders lägger ut hela projektet med asbestsanering som en totalentreprenad. Rivningen sker med certifierad personal och saneringsfirman ser till att resterna av asbest transporteras till en lokal deponianläggning.